30 Wrz. 2015

Oferta przetargowa na zakup nieruchomości SZAROTKA

Oferta przetargowa na zakup nieruchomości SZAROTKA

Spółka Uzdrowisko Świeradów  – Czerniawa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Grupa PGU z siedzibą w Świeradowie – Zdroju

ogłasza

 

otwarty przetarg na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, stanowiącej zabudowaną działkę gruntu nr 53, położoną w Świeradowie-Zdroju przy ul. Zdrojowej 2, oddanej w użytkowanie wieczyste do dnia 05.12.2089 r. (piątego grudnia dwa tysiące osiemdziesiątego dziewiątego roku), o powierzchni 0,10999 ha (jeden tysiąc dziewięćdziesiąt dziewięć metrów kwadratowych) oraz prawa własności posadowionego na tej działce budynku „SZAROTKA” stanowiącego odrębną nieruchomość o powierzchni użytkowej 711,90 m2 (siedemset jedenaście metrów kwadratowych i 90/100) położonego
w Świeradowie – Zdroju przy ul. Zdrojowej 2, objętych księgą wieczystą prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Lwówku Śląskim, VI Wydział Ksiąg Wieczystych nr JG1S/00019947/2.

 

Oferty kupna nieruchomości należy składać na piśmie na wzorze zawierającym oferowaną cenę zakupu, dane Oferenta, deklarację o związaniu się Ofertą oraz dokumenty potwierdzające zdolności finansowe Oferenta w zamkniętej kopercie oznaczonej dopiskiem

 

„Oferta przetargowa na zakup nieruchomości SZAROTKA”

do dnia 14.10.2015 r. do godz. 10.00

decyduje data wpływu do Spółki

na adres:

Spółka Uzdrowisko Świeradów  – Czerniawa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Grupa PGU z siedzibą w Świeradowie – Zdroju

ul. Zdrojowa nr 2

59-850 Świeradów-Zdrój,

 

 

Organizator wybierze Ofertę najkorzystniejszą pod względem ceny i zdolności finansowania inwestycji przez Oferenta.

 

Nieruchomość można oglądać po telefonicznym uzgodnieniu terminu –

nr tel. 509-725-221;  797-502-240

Biuletyn Informacyjny zawierający warunki przetargu, Odpis Księgi Wieczystej Nieruchomości oraz wzór oferty kupna dostępny jest w siedzibie Spółki oraz pod adresem: www.uzdrowisko-swieradow.pl

Warunki przetargu mogą zostać zmienione lub odwołane przez organizatora do czasu wyłonienia przez niego zwycięzcy przetargu.

 

Biuletyn informacyjny

zawierający warunki przetargu ogłoszonego przez Spółkę Uzdrowisko Świeradów  – Czerniawa Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością – Grupa PGU z siedzibą w Świeradowie – Zdroju przy ulicy Zdrojowej 2, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu, Wydział IX Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 000018377, kapitał zakładowy 7.670.000 PLN, NIP 616-00-36-031, na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, stanowiącej zabudowaną działkę gruntu nr 53, położoną
w Świeradowie-Zdroju przy ul. Zdrojowej 2, oddanej w użytkowanie wieczyste do dnia 05.12.2089 r. (piątego grudnia dwa tysiące osiemdziesiątego dziewiątego roku), o powierzchni 0,10999 ha (jeden tysiąc dziewięćdziesiąt dziewięć metrów kwadratowych) oraz prawa własności posadowionego na tej działce budynku „SZAROTKA” stanowiącego odrębną nieruchomość o powierzchni użytkowej 711,90 m2 (siedemset jedenaście metrów kwadratowych i 90/100) położonego w Świeradowie – Zdroju przy ul. Zdrojowej 2, objętych księgą wieczystą prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Lwówku Śląskim, VI Wydział Ksiąg Wieczystych nr JG1S/00019947/2.

 

ROZDZIAŁ I

DEFINICJE

1.         Uzdrowisko – Spółkę Uzdrowiskiem Świeradów  – Czerniawa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Grupa PGU z siedzibą w Świeradowie – Zdroju, ul. Zdrojowa 2, zarejestrowaną
w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu, Wydział IX Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 000018377, kapitał zakładowy 7.670.000 PLN, NIP 616-00-36-031, będącą organizatorem przetargu.

2.         Nieruchomość – prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, stanowiącej zabudowaną działkę gruntu nr 53, położoną w Świeradowie-Zdroju przy ul. Zdrojowej numer 2, oddanej w użytkowanie wieczyste do dnia 05.12.2089 r. (piątego grudnia dwa tysiące osiemdziesiątego dziewiątego roku), o powierzchni 0,10999 ha (jeden tysiąc dziewięćdziesiąt dziewięć metrów kwadratowych) oraz prawa własności posadowionego na tej działce budynku stanowiącego odrębną nieruchomość – „Szarotka”
o powierzchni użytkowej 711,90 m2 (siedemset jedenaście metrów kwadratowych i 90/100) położonego
w Świeradowie – Zdroju przy ul. Zdrojowej 2, objętych księgą wieczystą prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Lwówku Śląskim, VI Wydział Ksiąg Wieczystych nr JG1S/00019947/2.

3.         Postępowanie – postępowanie przetargowe zmierzające do wyboru nabywcy Nieruchomości uregulowane w niniejszym Biuletynie.

4.         Oferent – podmiot uczestniczący w Postępowaniu i składający Uzdrowisku Ofertę nabycia Nieruchomości.

5.         Oferta – oświadczenie woli Oferenta wiążące przez okres 60 dni od dnia wyznaczonego jako termin składania Ofert o zamiarze nabycia Nieruchomości na warunkach wynikających z niniejszego Biuletynu
i samej Oferty złożone na piśmie na wzorze, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego Biuletynu, zawierające oferowaną cenę zakupu, dane Oferenta i dokumenty identyfikujące Oferenta, oświadczenie Oferenta potwierdzające związanie warunkami wskazanymi w Biuletynie oraz Dokumenty potwierdzające zdolności finansowe Oferenta.

6.         Zwycięzca przetargu – Oferent, którego Oferta została wybrana przez Uzdrowisko w toku postępowania przetargowego.

7.         Umowa sprzedaży/Przyrzeczona umowa sprzedaży – umowa pomiędzy Uzdrowiskiem
a Zwycięzcą przetargu przenosząca na Zwycięzcę prawo do Nieruchomości, do zawarcia której doprowadzić ma Postępowanie.

 

ROZDZIAŁ II  

POSTĘPOWANIE

A.            POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.         Organizatorem przetargu jest Uzdrowisko.

2.         Uzdrowisko ogłasza otwarty przetarg na zakup Nieruchomości. Załącznikiem nr 1 do niniejszego Biuletynu jest odpis Księgi Wieczystej Nieruchomości, z której wynika, że Uzdrowisku przysługuje wyłączne prawo do Nieruchomości.

3.         Nieruchomość wpisana jest do rejestru zabytków prowadzonego przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków pod numerem 350/958/J. Nieruchomość sprzedawana jest w stanie, w jakim się znajduje. Uzdrowisko nie jest zobowiązane do przeprowadzania jakichkolwiek remontów, ani ulepszeń, a także nie jest obowiązane do demontowania zainstalowanych w Nieruchomości przedmiotów i urządzeń.

4.         Uzdrowisko nie stosuje ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

5.         Do przetargu przystąpić może każdy, kto posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz zdolność sfinansowania zakupu Nieruchomości i wykaże tę zdolność odpowiednimi dokumentami.

6.         Oferent ma obowiązek zapoznania się ze wszystkimi informacjami i dokumentami zawartymi w niniejszym Biuletynie. Niekompletna lub nieodpowiadająca warunkom ustalonym w Biuletynie Oferta zostanie przez Uzdrowisko odrzucona.

7.         Uzdrowisko zastrzega, iż jest uprawnione:

7.1      wybrać Ofertę najkorzystniejszą pod względem przyjętych przez Uzdrowisko kryteriów, m.in. kryteriów ceny i zdolności finansowych Oferenta albo nie dokonać wyboru żadnej Oferty,

7.2      do momentu powiadomienia Zwycięzcy przetargu o wyborze jego Oferty, według własnego uznania, zakończyć Postępowanie na każdym jego etapie bez wyboru którejkolwiek z Ofert bez podania przyczyny,

7.3      wybrać Ofertę nie zawierającą najwyższej ceny,

7.4      dokonać zmian w przedmiocie i warunkach Postępowania aż do zakończenia Postępowania,
w szczególności zobowiązać Oferenta do przedłożenia dodatkowych dokumentów i/lub informacji, zmienić kryteria udziału Oferentów, zmienić formularze Oferty i innych dokumentów zgodnie ze swoim uznaniem.

8.         W razie dokonania jakichkolwiek zmian w przedmiocie i warunkach postępowania Uzdrowisko poinformuje drogą mailową o tych zmianach znanych mu Oferentów, którzy na kopercie zawierającej Ofertę wskazali swój adres e-mail. Oferenci, który nie wskazali swojego adresu e-mail na kopercie zawierającej Ofertę nie zostaną poinformowani o zmianach.

9.         W związku z uczestnictwem w Postępowaniu nie przysługują Oferentowi w stosunku do Uzdrowiska żadne roszczenia. Wszystkie koszty związane z przygotowaniem i dostarczeniem Ofert lub jakichkolwiek innych dokumentów (czynności) związanych z Postępowaniem ponosi Oferent. Uzdrowisko nie zwraca Oferentom jakichkolwiek kosztów związanych z udziałem w Postępowaniu, w tym nie zwraca kosztów Oferty odrzuconej lub takiej, która nie uzyskała akceptacji Uzdrowiska.

 

B.             WYBÓR OFERENTA  I TERMINY

1.         Postępowanie rozpoczyna się z chwilą ukazania się ogłoszenia o przetargu w prasie i kończy
z chwilą zawarcia Umowy sprzedaży (Przyrzeczonej umowy sprzedaży), poinformowania Oferentów przez Uzdrowisko o braku wyboru którejkolwiek z Ofert lub poinformowania Oferentów przez Uzdrowisko
o zakończeniu Postępowania z jakiejkolwiek przyczyny lub bez podania przyczyn.

2.         Podmioty zainteresowane zakupem Nieruchomości mogą ją obejrzeć po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z przedstawicielem Uzdrowiska, panią Wiolettą Urbańczyk pod nr tel. tel. 075 78-20-651;          797-50-22-40 w godzinach od  8.00 do 14.00.

3.         Oferty kupna Nieruchomości zawierające oferowaną cenę zakupu nie niższą niż 1.499.000 zł netto (słownie: jeden milion czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych netto), dane Oferenta
i dokumenty identyfikujące Oferenta, oświadczenie o akceptacji warunków przetargu oraz dokumenty potwierdzające zdolność finansową należy składać na piśmie na wzorze, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego Biuletynu w zamkniętej kopercie oznaczonej dopiskiem „Oferta przetargowa na zakup nieruchomości SZAROTKA” w siedzibie Uzdrowiska, przy ul. Zdrojowej nr 2, 59-850 Świeradów-Zdrój, sekretariat, pokój nr 12 w godzinach od 7.00 do 15.00,  a w dniu 14.10.2015 r. do godz. 10.00.

4.         Warunkiem złożenia oferty i przystąpienia do Postępowania jest wpłata wadium w wysokości 30.000 (trzydzieści tysięcy złotych) na rachunek bankowy Uzdrowiska w banku ING Bank Śląski nr konta 70 1050 1908 1000 0023 1815 4552  do dnia 13.10.2015 r. Wadium złożone przez Oferentów, którzy nie wygrali przetargu zostanie zwrócone w terminie dni 7 od dnia zakończenia przetargu. Wadium złożone przez Zwycięzcę Przetargu zostanie zatrzymane i zaliczone na poczet ceny sprzedaży. Jeżeli Zwycięzca Przetargu nie przystąpi do Umowy sprzedaży (Przyrzeczonej umowy sprzedaży) w terminie 60 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, wadium przepada.

5.         W Ofercie kupna Nieruchomości Oferent wskazuje następujące dane: imię i nazwisko bądź firmę Oferenta, adres zamieszkania bądź adres siedziby Oferenta, formę prawną prowadzonej działalności gospodarczej, numer telefonu i adres poczty elektronicznej Oferenta, numery identyfikacyjne NIP, REGON, PESEL, dane osób składających Ofertę w imieniu Oferenta, sposób planowanego finansowania zakupu nieruchomości i  oświadczenie o akceptacji warunków przetargu. Do Oferty Oferent dołączą dokumenty identyfikujące Oferenta oraz dokumenty potwierdzające zdolność finansowania zakupu Nieruchomości.

6.         Oferent pozostaje związany Ofertą przez okres 60 dni, począwszy od upływu terminu wyznaczonego do składania ofert. Przed upływem terminu związania Ofertą Uzdrowisko może zwrócić się do Oferenta
o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania Ofertą. Brak wyrażenia przez Oferenta zgody na przedłużenie terminu związania Ofertą może skutkować jej odrzuceniem. Decyzja o odrzuceniu Oferty należy wyłącznie do Uzdrowiska.

7.         Przez złożenie Uzdrowisku Oferty Oferent potwierdza akceptację i związanie wszystkimi warunkami Postępowania przez cały okres jego trwania.

8.         Wraz ze złożeniem Uzdrowisku Oferty, Oferent akceptuje Podstawowe Warunki przyszłej Umowy sprzedaży, wskazane w treści niniejszego Biuletynu.

9.         Dokumentami potwierdzającymi zdolność finansowania zakupu Nieruchomości, które Oferent zobowiązany jest przedstawić, są:

9.1      aktualne (nie starsze niż 3 miesiące) zaświadczenie z właściwego urzędu skarbowego potwierdzające, że Oferent nie zalega z opłacaniem podatków,

9.2      aktualne (nie starsze niż 3 miesiące) zaświadczenie z ZUS potwierdzające, że Oferent nie zalega
z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne,

9.3      sprawozdanie finansowe albo jego część, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości, również z opinią biegłego rewidenta odpowiednio o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku Oferentów niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego inne dokumenty określające obroty oraz zobowiązania i należności – za okres przynajmniej trzech ostatnich lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy niż trzy lata obrotowe – za cały ten okres,

9.4      Bezwarunkowa pisemna promesa kredytowa wiarygodnego banku na oferowaną cenę zakupu Nieruchomości lub dokument/dokumenty opisane w pkt. 10 poniżej.

10.      Dokumenty, które przedstawiane są przez Oferenta w związku z brakiem przedłożenia bezwarunkowej pisemnej promesy kredytowej wiarygodnego banku na oferowaną cenę zakupu Nieruchomości: 

10.1  wyciąg z rachunku bankowego Oferenta z ostatnich 3 miesięcy, z którego wynika stała zdolność sfinansowania zakupu Nieruchomości,

10.2  informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Oferenta, wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania Ofert,

10.3  inne dokumenty wykazujące zdolność sfinansowania zakupu Nieruchomości.

10.4  W przypadku, gdyby skuteczność zawarcia Umowy sprzedaży (Przedwstępnej umowy sprzedaży, Przyrzeczonej umowy sprzedaży) była uzależniona od uzyskania zgód, pozwoleń lub innych decyzji administracyjnych lub stanowisk lub uzgodnień z innymi podmiotami, obowiązek uzyskania wymaganych zgód, pozwoleń lub innych decyzji administracyjnych lub stanowisk lub uzgodnień z innymi podmiotami obciąża Zwycięzcę przetargu. Wszelkie koszty wynikłe na skutek podjęcia wyżej opisanych czynności obciążają wyłącznie Zwycięzcę przetargu (niezależnie od tego, czy dojdzie do skutku Umowa sprzedaży, Przedwstępna umowy sprzedaży, Przyrzeczona umowy sprzedaży).

11.      Ostatecznym dniem składania Ofert przez Oferentów jest dzień 14.10.2015 r, godzina 10.00 (decyduje data i godzina wpływu Ofert do Uzdrowiska. Dla dochowania terminu nie jest wystarczające nadanie przesyłki w jednostce operatora pocztowego).

12.      O czynnościach i terminach w Postępowaniu Uzdrowisko będzie informowało Oferentów w formie elektronicznej (za pomocą wiadomości e-mail), na adres poczty elektronicznej wskazany przez Oferenta na kopercie, w której znajdować się będzie Oferta lub, w przypadkach wskazanych w niniejszym Biuletynie, pisemnie poprzez wysłanie listu poleconego na adres Oferenta.

13.      Otwarcie kopert zawierających Oferty nastąpi w ciągu trzech dni roboczych od dnia upływu terminu określonego w pkt. 11 powyżej w siedzibie Uzdrowiska. Otwarcie Ofert następuje bez udziału Oferentów.

14.      Po otwarciu kopert zawierających Oferty Uzdrowisko sprawdzi złożone Oferty pod kątem formalnym
i odrzuci Oferty niespełniające wymogów formalnych.

15.      Uzdrowiska może dokonać wyboru jednej z Ofert albo zaprosić niektórych lub wszystkich Oferentów do ustnych rokowań. Uzdrowisko może zażądać od wszystkich lub niektórych Oferentów dodatkowych informacji lub dokumentów.

16.      Uzdrowisko planuje dokonanie wyboru Zwycięzcy przetargu do 17.10.2015 r, jednakże termin ten może zostać przez Uzdrowisko przesunięty.

17.      Uzdrowisko poinformuje Zwycięzcę przetargu o wyborze jego Oferty  e-mailem  oraz pisemnie - listem poleconym, w terminie 7 dni  od dnia wyboru Zwycięzcy przetargu. Uzdrowisko poinformuje e-mailem innych uczestników przetargu o wyborze Oferty innego Oferenta, na adresy e-mail wskazane w Ofertach.

18.      Wraz z informacją, o której mowa w pkt. 17 powyżej, Uzdrowisko poinformuje Zwycięzcę przetargu o miejscu i terminie zawarcia Umowy sprzedaży lub Przedwstępnej umowy sprzedaży.

19.      W razie spełnienia się innej przesłanki zakończenia Postępowania niż zawarcie Umowy sprzedaży/Przyrzeczonej umowy sprzedaży, Uzdrowisko poinformuje mailem wszystkich Oferentów
o zakończeniu Postępowania.

20.      Okres związania Ofertą Oferentów, których Oferty nie zostały przyjęte, kończy się z chwilą otrzymania zawiadomienia o zakończeniu Postępowania, chyba że wcześniej upłynął termin, o którym mowa w punkcie 6 powyżej.

 

C.            SPOSÓB UDZIELANIA INFORMACJI I WYJAŚNIEŃ

1.         Do zakończenia Postępowania, każdy jego uczestnik może zwrócić się do Uzdrowiska o wyjaśnienie treści przekazanych mu informacji i/lub dokumentów Postępowania.

2.         Ewentualne wnioski o wyjaśnienie należy kierować wyłącznie do p. Wioletty Urbańczyk, tel. 075 78-20-651; 797-502-240 lub w zakresie informacji technicznych dotyczących Nieruchomości do p. Mariusza Kiedrzyna, tel. 075 78-20-748; 509-725-221  w godzinach od 7.00  do 15.00.

 

D.            POUFNOŚĆ

1.         Wszelkie dokumenty i informacje udostępniane  są  Oferentowi  z  zastrzeżeniem  wykorzystania  ich wyłącznie do celów Postępowania przez pracowników i współpracowników Oferenta zaangażowanych w procedury Postępowania. Dokumenty i informacje nie będą udostępniane przez Oferenta stronom trzecim ani wykorzystywane do innych celów.

2.         Oferent uczestniczący w Postępowaniu zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy wszystkich danych oraz informacji, które zostały mu w jakikolwiek sposób udostępnione lub o których w jakikolwiek sposób powziął wiedzę podczas negocjacji i współpracy z Uzdrowiskiem oraz do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji i/lub danych po zakończeniu Postępowania niezależnie od tego, czy została z nim zawarta Umowa sprzedaży.

 

ROZDZIAŁ III

UMOWA SPRZEDAŻY

1.         Na skutek przyjęcia przez Uzdrowisko Oferty Zwycięzcy przetargu zawarta zostanie ze Zwycięzcą przetargu Umowa sprzedaży, na mocy której zostanie przeniesione na Zwycięzcę przetargu prawo do Nieruchomości na warunkach wynikających z niniejszego Biuletynu i samej Oferty Zwycięzcy przetargu złożonej na wzorze, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego Biuletynu, chyba, że zawarta zostanie ze Zwycięzcą przetargu Przedwstępna umowa sprzedaży Nieruchomości, o której mowa w pkt.  5 do 8 poniżej.

2.         Uzdrowisko, w piśmie zawierającym informację o przyjęciu Oferty Zwycięzcy przetargu, poinformuje Zwycięzcę przetargu o miejscu i terminie zawarcia Umowy sprzedaży lub Przedwstępnej umowy sprzedaży, o której mowa w pkt. 5 do 8 poniżej. Termin ten będzie nie dalszy niż 14 dni od dnia wystosowania informacji. Zawarcie Umowy sprzedaży lub Przedwstępnej umowy sprzedaży
i Przyrzeczonej Umowy Sprzedaży nastąpi w Kancelarii Notarialnej wskazanej przez Uzdrowisko. Wszelkie koszty zawarcia ww. umów ponosi Zwycięzca Przetargu.

3.         Zwycięzca przetargu jest zobowiązany zapłacić na rachunek bankowy Uzdrowiska w banku ING Bank Śląski nr konta 70 1050 1908 1000 0023 1815 4552 całą cenę sprzedaży – z uwzględnieniem postanowienia lit. B pkt. 4 niniejszego Biuletynu, za Nieruchomość nie później niż na dwa dni robocze przed dniem wyznaczonym na zawarcie Umowy sprzedaży Nieruchomości. Brak wywiązania się z ww. obowiązku uprawnia Uzdrowisko do odrzucenia Oferty Zwycięzcy przetargu i nie zawarcia ze Zwycięzcą przetargu Umowy sprzedaży Nieruchomości z powodu uchylania się Zwycięzcy przetargu od zawarcia umowy. Warunkiem zawarcia Umowy sprzedaży jest wpłynięcie całej ceny sprzedaży na rachunek bankowy Uzdrowiska, potwierdzone przez Bank prowadzący rachunek bankowy Uzdrowiska.

4.         W razie niestawiennictwa jednej ze stron na umówionym spotkaniu w Kancelarii Notarialnej, druga strona wyznaczy dodatkowy termin podpisania Umowy sprzedaży. Niedotrzymanie przez tę samą stronę drugiego z wyznaczonych terminów jest równoznaczne z uchylaniem się przez niestawiającą się stronę od zawarcia Umowy sprzedaży.

5.         W sytuacji, gdy Zwycięzca przetargu przedłożył pisemną bankową promesę wiarygodnego Banku uzyskania środków finansowych na nabycie Nieruchomości i nie jest możliwe uzyskanie tych środków w terminie, w którym zgodnie z postanowieniami niniejszego Biuletynu winna być zawarta Umowa sprzedaży, Uzdrowisko zawrze ze Zwycięzcą przetargu Przedwstępną umowę sprzedaży Nieruchomości.

6.         Przedwstępna umowa sprzedaży Nieruchomości zostanie zawarta w terminie wskazanym przez Uzdrowisko w informacji o wyborze Oferty Zwycięscy przetargu. Termin ten będzie nie dalszy niż 14 dni od dnia wystosowania informacji. Zwycięzca przetargu jest zobowiązany zapłacić na rachunek bankowy Uzdrowiska ING Bank Śląski nr konta 70 1050 1908 1000 0023 1815 4552  zadatek w wysokości 10% oferowanej cenę sprzedaży za Nieruchomość nie później niż na dwa dni robocze przed dniem wyznaczonym na zawarcie Przedwstępnej umowy sprzedaży Nieruchomości. Brak wywiązania się z ww. obowiązku uprawnia Uzdrowisko do odrzucenia Oferty Zwycięzcy przetargu i nie zawarcia przedwstępnej umowy sprzedaży Nieruchomości z powodu uchylania się Zwycięzcy przetargu od zawarcia umowy. Warunkiem zawarcia przedwstępnej umowy sprzedaży jest wpłynięcie zadatku w pełnej wysokości na rachunek bankowy Uzdrowiska, potwierdzone przez Bank prowadzący rachunek bankowy Uzdrowiska.

7.         Strony w Przedwstępnej umowie sprzedaży ustalą termin zawarcia Przyrzeczonej umowy sprzedaży Nieruchomości, który nie będzie jednak dłuższy niż 2 miesiące od dnia zawarcia Przedwstępnej umowy sprzedaży Nieruchomości. Zwycięzca przetargu zobowiązany jest do zapłaty całej ceny sprzedaży Nieruchomości, pomniejszonej o wpłacony zadatek, w terminie przynajmniej 5 dni roboczych przed upływem terminu wyznaczonego jako termin zawarcia Przyrzeczonej umowy sprzedaży Nieruchomości. Brak podpisania przez Zwycięzcę przetargu Przedwstępnej umowy sprzedaży lub brak zapłaty w terminie całej ceny sprzedaży za Nieruchomość uprawniają Uzdrowisko do odrzucenia Oferty Zwycięzcy przetargu
i nie zawarcia ze Zwycięzcą przetargu Umowy sprzedaży Nieruchomości z powodu uchylania się Zwycięzcy przetargu od zawarcia umowy.

8.         W razie niestawiennictwa Zwycięzcy przetargu na termin wyznaczony na podpisanie Przyrzeczonej umowy sprzedaży Nieruchomości, Uzdrowisko wyznaczy dodatkowy termin podpisania Przyrzeczonej umowy sprzedaży. Niedotrzymanie przez Zwycięzcę przetargu drugiego z wyznaczonych terminów uprawnia Uzdrowisko do odstąpienia od Przedwstępnej umowy sprzedaży, bez konieczności zapłaty jakiejkolwiek sumy pieniężnej na rzecz Zwycięzcy przetargu.

9.         Wszelkie koszty związane z zawarciem Umowy sprzedaży albo Przedwstępnej umowy sprzedaży
i Przyrzeczonej umowy sprzedaży Nieruchomości ponosi Zwycięzca przetargu.

10.      Uzdrowisko zastrzega prawo do wskazania innego sposobu zawarcia Umowy sprzedaży (Przedwstępnej umowy sprzedaży, Przyrzeczonej umowy sprzedaży), w tym m.in. określenia innych terminów, aniżeli wskazane w niniejszym rozdziale oraz sposobu zabezpieczenia płatności ceny sprzedaży. Prawo to dotyczy w szczególności sytuacji, gdy Zwycięzca Przetargu zwróci się do Uzdrowiska z wnioskiem o zmianę sposobu/terminu płatności ceny sprzedaży lub sposobu zabezpieczenia płatności ceny sprzedaży,
a Uzdrowisko wyrazi zgodę na taką zmianę.

 

ROZDZIAŁ IV

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.         W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Biuletynie stosuje się przepisy prawa polskiego.

2.         W razie jakichkolwiek sporów wynikających lub związanych z Postępowaniem sądem właściwym do rozpoznania sprawy będzie Sąd właściwy miejscowo dla miejsca położenia Nieruchomości.

3.         Załącznikami do niniejszego Biuletynu są:

3.1.    Odpis Księgi Wieczystej Nieruchomości  – Załącznik nr 1,

3.2.    Wzór Oferty – Załącznik nr 2

 

Załącznik nr 2 - Wzór Oferty 

– do Biuletynu Informacyjnego zawierającego warunki przetargu ogłoszonego przez Spółkę Uzdrowisko Świeradów  – Czerniawa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Grupa PGU z siedzibą w Świeradowie – Zdroju przy ulicy Zdrojowej 2, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu, Wydział IX Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 000018377, kapitał zakładowy 7.670.000 PLN, NIP 616-00-36-031, na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, stanowiącej zabudowaną działkę gruntu nr 53, położoną
w Świeradowie-Zdroju przy ul. Zdrojowej 2, oddanej w użytkowanie wieczyste do dnia 05.12.2089 r. (piątego grudnia dwa tysiące osiemdziesiątego dziewiątego roku), o powierzchni 0,10999 ha (jeden tysiąc dziewięćdziesiąt dziewięć metrów kwadratowych) oraz prawa własności posadowionego na tej działce budynku „SZAROTKA” stanowiącego odrębną nieruchomość o powierzchni użytkowej 711,90 m2 (siedemset jedenaście metrów kwadratowych i 90/100) położonego w Świeradowie – Zdroju przy ul. Zdrojowej 2, objętych księgą wieczystą prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Lwówku Śląskim, VI Wydział Ksiąg Wieczystych nr JG1S/00019947/2.

 

I.      Deklaracja związania warunkami przetargu określonymi w Biuletynie Informacyjnym.

Niniejszym oświadczam, iż zapoznałem się z warunkami przetargu organizowanego przez Spółkę Uzdrowisko Świeradów  – Czerniawa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Grupa PGU z siedzibą
w Świeradowie – Zdroju, ul. Zdrojowa 2, opisanymi w Biuletynie Informacyjnym, które w pełni akceptuję
i zobowiązuję się ich przestrzegać w toku postępowania przetargowego.

 

                                                                                              _________________________________

(czytelny podpis osoby uprawnionej
do reprezentowania Oferenta)

 

II.    Dane Oferenta.

1.     Imię nazwisko/firma osoby prawnej/jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej.

________________________________________________________________________________

2.     Adres zamieszkania/adres siedziby/adres prowadzenia działalności gospodarczej.

________________________________________________________________________________

3.     Forma prawna prowadzonej działalności gospodarczej/oznaczenie w organie ewidencyjnym/rodzaj
 organu ewidencyjnego.

________________________________________________________________________________

4.     Numer Identyfikacji podatkowej (NIP), Numer w rejestrze podmiotów gospodarki narodowej (REGON)/ numer PESEL.

________________________________________________________________________________

5.     Dane osób składających Ofertę w imieniu Oferenta: imię i nazwisko, PESEL, pełniona funkcja.

________________________________________________________________________________

6.     Dane kontaktowe Oferenta: tel., fax., adres e-mail.

________________________________________________________________________________

 

III.  Oferowana cena i sposób sfinansowania zakupu Nieruchomości.

 

________________________________________________________________________________

(Oferowana cena zakupu Nieruchomości w stanie, w jakim się znajduje, wyrażona w PLN- cyfrowo i słownie)

________________________________________________________________________________

(Sposób sfinansowania zakupu Nieruchomości)

 

IV.Wykaz załączanych dokumentów dotyczących Oferenta

1.                   Aktualny (nie starszy niż 1 miesiąc) odpis z Krajowego Rejestru Sądowego Oferenta, a jeżeli oferent nie podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego zaświadczenie o wpisie w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej wraz z kopią dowodu osobistego Oferenta. Oferenci nie prowadzący działalności gospodarczej przedkładają kopię dowodu osobistego.

2.                   Pełnomocnictwo upoważniające do działania w imieniu Oferenta w przypadku składania Oferty przez pełnomocnika.

V.   Wykaz załączanych dokumentów potwierdzających zdolność finansową Oferenta (lit. B, pkt 9 i 10 Biuletynu Informacyjnego).

1.    Aktualne (nie starsze niż 3 miesiące) zaświadczenie z właściwego urzędu skarbowego potwierdzające, że Oferent nie zalega z opłacaniem podatków.

2.    Aktualne (nie starsze niż 3 miesiące) zaświadczenie z ZUS potwierdzające, że Oferent nie zalega
z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne.

3.    Sprawozdanie finansowe albo jego część, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości, również z opinią biegłego rewidenta odpowiednio o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku Oferentów niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego inne dokumenty określające obroty oraz zobowiązania i należności – za okres przynajmniej trzech ostatnich lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy niż trzy lata obrotowe – za cały ten okres.

4.    Bezwarunkowa pisemna promesa kredytowa wiarygodnego banku na oferowaną cenę zakupu Nieruchomości lub dokument/dokumenty opisane w pkt. 10 lit. B Biuletynu Informacyjnego (wskazać jakie), potwierdzające zdolność finansową Oferenta w przypadku nieprzedłożenia przez Oferenta bezwarunkowej pisemnej promesy kredytowej wiarygodnego banku na oferowaną cenę zakupu Nieruchomości.

 

         i.            _______________________________________________

       ii.            _______________________________________________

      iii.            _______________________________________________

 

   _________________________________

(czytelny podpis osoby uprawnionej
do reprezentowania Oferenta)

 

W przypadku, gdyby pola na udzielenie odpowiedzi były niewystarczające proszę o ich udzielenie na dodatkowej karcie z zaznaczeniem, którego zagadnienia dotyczą. Dodatkowa karta musi zostać podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania Oferenta.

 

 

 

[ dodano : 30 Wrz. 2015 / wizyt : 965 ]

‹ zobacz wszystkie
Polska Grupa Uzdrowisk Polska Grupa Uzdrowisk