Pobyty ze skierowaniem NFZ, ZUS

Ważne dla pacjentów skierowanych przez NFZ

 1. Dzień pobytu na leczeniu uzdrowiskowym w trybie stacjonarnym rozpoczyna się o godz. 14:00 pierwszego dnia pobytu, a kończy o godz. 12:00 ostatniego dnia pobytu (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 28 sierpnia 2009r.)
 2. Skierowany na leczenie sanatoryjne częściowo pokrywa koszty zakwaterowania i wyżywienia zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej (opłatę wnosi się bezpośrednio po przyjeździe). Leczenie w szpitalu uzdrowiskowym w całości refundowane jest przez właściwy wojewódzki oddział Narodowego Funduszu Zdrowia.
 3. W przypadku wcześniejszego wyjazdu, koszty o których mowa w p. 2 nie podlegają zwrotowi, a kuracjusz ponosi koszty niewykorzystanych dni.
 4. Uzdrowisko nie prowadzi rezerwacji telefonicznej lub listownej. Miejsca przydzielane są przez pielęgniarkę dyżurną po przyjeździe do wyznaczonego obiektu. Małżeństwom przydzielane są pokoje 2-osobowe, tylko w ramach możliwości lokalowych danego obiektu.
 5. Należy zabrać ze sobą: skierowanie z NFZ, dowód osobisty, dokument potwierdzający posiadanie ubezpieczenie społecznego, posiadaną dokumentację lekarską, przyjmowane leki.
 6. Za świadczenia dodatkowe, takie jak wyżywienie i noclegi przy wcześniejszym przyjeździe pobierane są dodatkowe opłaty.
 7. Jeśli zaistnieją okoliczności uniemożliwiające przyjazd do Uzdrowiska, należy niezwłocznie powiadomić o tym właściwy oddział NFZ.
 8. W przypadku niewykorzystania przez pacjenta osobodnia w związku z późniejszym rozpoczęciem leczenia oraz wypisaniem przed ustalonym terminem zakończenia leczenia, naliczana jest opłata przy pobytach sanatoryjnych 60 zł za każdy niewykorzystany osobodzień oraz przy pobytach szpitalnych 68 zł za każdy niewykorzystany osobodzień. Pacjent nie wnosi opłat wymienionych w punkcie 8 w przypadkach uzasadnionych względami zdrowotnymi (np. wypis do szpitala) lub w przypadkach losowych udokumentowanych wymaganym dokumentem (np. akt zgonu, zaświadczenie, wezwanie).
 9. Uzdrowisko nie zapewnia ręczników kuracjuszom ze skierowaniem NFZ. Istnieje możliwość odpłatnego wypożyczenia 

Ważne dla pacjentów skierowanych w ramach prewencji rentowej ZUS

 1. Z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych kierowani są ubezpieczeni z następującymi schorzeniami:

  - Narządu Ruchu w systemie stacjonarnym,

  - Psychosomatycznymi w systemie stacjonarnym.

  - Narządu głosu w systemie stacjonarnym.                                                                                                                                                                                                  
 2. Koszty leczenia w ramach prewencji rentowej w całości pokrywa ZUS.
 3. Uzdrowisko nie prowadzi rezerwacji telefonicznej lub listownej. Miejsca przydzielane są przez pielęgniarkę dyżurną po przyjeździe do wyznaczonego obiektu. Małżeństwom przydzielane są pokoje 2-osobowe, jeśli istnieje taka możliwość w danym obiekcie.
 4. Należy zabrać ze sobą: skierowanie z ZUS, dowód osobisty, dokument potwierdzający posiadanie ubezpieczenie społecznego, posiadaną dokumentację lekarską, przyjmowane leki.
 5. Za świadczenia dodatkowe, takie jak wyżywienie i noclegi przy wcześniejszym przyjeździe pobierane są dodatkowe opłaty.
 6. Jeśli zaistnieją okoliczności uniemożliwiające przyjazd do Uzdrowiska, należy niezwłocznie powiadomić o tym właściwy oddział ZUS.
 7. Opłata uzdrowiskowa: pobieranie opłaty uzdrowiskowej reguluje Uchwała Rady Miasta Świeradów-Zdrój Uchwała Nr URM XXXIV/179/2016 z dnia 26.10.2016 r.

Stawka opłaty uzdrowiskowej:

 • Ustala się opłatę uzdrowiskowej w wysokości 3,50 zł dziennie.


Zarządza się pobór opłaty uzdrowiskowej w drodze inkasa przez właścicieli zarządzających, dyrektorów, kierowników: zakładów uzdrowiskowych, sanatoriów, hoteli, moteli, pensjonatów, domów wycieczkowych, schronisk, innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie, o których mowa w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku o usługach turystycznych 9 tekst jednolity z 2004 r., Dz. U Nr 223, poz. 2268 z późniejszymi zmianami). Poboru opłaty uzdrowiskowej dokonuje się łącznie z wykonaniem czynności meldunkowych.

Opłata uzdrowiskowa jest pobierana od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę w celach zdrowotnych, turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych w miejscowościach znajdujących się na obszarach, którym nadano status uzdrowiska na zasadach określonych w ustawie z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych, za każdy dzień pobytu w takich miejscowościach.

Opłaty miejscowej oraz opłaty uzdrowiskowej nie pobiera się:
1) pod warunkiem wzajemności - od członków personelu przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych oraz innych osób zrównanych z nimi na podstawie ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych, jeżeli nie są obywatelami polskimi i nie mają miejsca pobytu stałego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
2) od osób przebywających w szpitalach;
3) od osób niewidomych i ich przewodników;
4) od podatników podatku od nieruchomości z tytułu posiadania domów letniskowych położonych w miejscowości, w której pobiera się opłatę miejscową albo uzdrowiskową;
5) od zorganizowanych grup dzieci i młodzieży szkolnej.
2a. Od osób, od których pobierana jest opłata uzdrowiskowa, nie pobiera się opłaty miejscowej.

 

Pacjenci udający się na kurację powinni pamiętać o zabraniu: ręczników, stroju sportowego na gimnastykę, stroju kąpielowego, czepka, klapek, zapasu stale przyjmowanych lekarstw. 
Istnieje możliwość wypożyczenia ręczników odpłatnie w recepcjach.
 
 
 
 
 

Uzdrowisko Świeradów Spółka z o.o. – Grupa PGU

59-850 Świeradów ul. Zdrojowa 2

tel. 75 /78 -20 -739, 569, 500     tel./fax 75 /78 -20-653

www.uzdrowisko-swieradow.pl

 

       

REGULAMIN   PORZĄDKOWY

W  SZPITALU / SANATORIUM   UZDROWISKOWYM

 

 

I  Informacje ogólne:

 

 

1.      Pobyt w szpitalu/sanatorium  uzdrowiskowym rozpoczyna się od godz. 14.00  pierwszego dnia a kończy o godz.12.00 ostatniego dnia pobytu określonego w skierowaniu. 
Wyżywienie w dniu przyjazdu rozpoczyna się obiadem, natomiast w dniu wyjazdu kończy
się śniadaniem. Za niewykorzystane posiłki w ostatniej dobie wyjazdu, kuracjuszowi
nie przysługuje suchy prowiant.

 

2.      Kuracjusz/pacjent przyjeżdżający do Uzdrowiska powinien posiadać ze sobą wydane przez uprawnioną instytucję imienne skierowanie wraz z obowiązującą dokumentacją lekarską, dowodem osobistym oraz zapasem leków stale przyjmowanych na cały okres pobytu. Ponadto powinien być wyposażony w strój kąpielowy, strój na gimnastykę, czepek kąpielowy, klapki oraz ręczniki.

 

3.      Rejestracja kuracjusza/pacjenta odbywa się w recepcjach lub gabinetach pielęgniarskich
w obiektach. Po załatwieniu formalności związanych z rejestracją, kuracjusz/pacjent otrzymuje przydział pokoju. Samowolna zmiana pokoju  jest niedozwolona.

 

Przy rejestracji kuracjusz/pacjent otrzymuje „Kartę gościa”, która określa rodzaj oraz datę

pobytu.

 

4.      W Recepcji w Domu Zdrojowym, w dniu przyjazdu pobierana jest opłata uzdrowiskowa zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Świeradów-Zdrój oraz częściowa odpłatność od osób ze skierowaniem sanatoryjnym z NFZ. 

5.      Uzdrowisko nie ponosi odpowiedzialności za zaginione przedmioty ( np. biżuteria, zegarek itp.) oraz środki pieniężne w tym również papiery wartościowe, które nie zostały złożone
do depozytu w recepcji w budynku Dom Zdrojowy.

 

6.      Uzdrowisko nie prowadzi rezerwacji telefonicznej lub listownej. Miejsca przydzielane
są  pracownika recepcji  lub  pielęgniarkę dyżurną po przyjeździe do wyznaczonego obiektu. Małżeństwom przydzielane są pokoje 2-osobowe, tylko w ramach dostępności w danym   obiekcie.

II  Informacje organizacyjne:

 

1.    W  obiektach obowiązuje cisza  nocna od  godz. 22:00  do  6:00, a w soboty od godziny
23:00 do 6:00

 

2.    W godzinach ciszy nocnej, kuracjusz/pacjent bezwzględnie musi przebywać w swoim pokoju.

 

3.    W Domu Zdrojowym czynna jest Restauracja-Kawiarnia „Bohema” od godz. 10.00. Wieczorki taneczne odbywają się  w godz. 19.00 – 22.00, a w soboty od godz.19.00-23.00.

 

4.    Kuracjusz/pacjent ma prawo zgłaszać swoje opinie dotyczące opieki medycznej, żywienia
i stanu higieniczno-sanitarnego itp. Dyrektorowi ds. Medycznych, Kierownikowi obsługi hotelarsko-administracyjnej  lub wpisać je do rejestru uwag, który znajduje się w recepcji, punkcie pielęgniarskim i w dziale planowania zabiegów.

 

5.    Spożywanie posiłków odbywa się wyłącznie w jadalniach w danym obiekcie.
Posiłki do pokoju podaje się wyłącznie na zlecenie lekarza prowadzącego
lub dyżurnego.

 

6.    Obowiązuje bezwzględny  zakaz wynoszenia posiłków oraz wyposażenia z Restauracji Zdrojowych.

 

7.    W czasie przebywania kuracjusza/pacjenta w pokoju, drzwi mogą być zamknięte
na klucz, ale nie wolno zostawiać go w zamku, aby nie blokować otwierania  awaryjnie kluczem zapasowym ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe
oraz konieczność udzielenia pomocy lekarskiej w razie nagłego pogorszenia stanu zdrowia.

 

8.    Każdorazowo kuracjusz/pacjent po opuszczeniu pokoju powinien sprawdzić zamknięcie drzwi oraz  pozostawić kartę lub klucz w recepcji.

 

9.    Przyjmowanie przez kuracjuszy/pacjentów gości z zewnątrz może odbywać
się jedynie w pomieszczeniach do tego przeznaczonych (w holu lub  kawiarni) 
do godziny 22:00.

 

10.Kuracjusz/pacjent może korzystać na własną odpowiedzialność, po konsultacji
z lekarzem, z wycieczek organizowanych przez Uzdrowiskowe Biuro Podróży  
po zapoznaniu się z ogólnymi warunkami uczestnictwa. 

 

11. Aby uzyskać suchy prowiant, kuracjusz/pacjent musi wykupić wycieczkę
 co    najmniej z 2-dniowym wyprzedzeniem.

 

III  Informacje medyczne:

 

1.    Kuracjusz/pacjent, podczas pobytu w szpitalu/sanatorium uzdrowiskowym,
ma zapewnioną całodobową opiekę lekarsko-pielęgniarską. Gabinety pielęgniarek czynne
są całą dobę.

 

2.    W czasie pobytu, kuracjusz/pacjent ma zapewnione  badania lekarskie w ilości wynikającej
z wymagań kontraktowych.

W przypadku pogorszenia się  stanu zdrowia lub nagłego zachorowania, kuracjusz/pacjent

niezwłocznie zawiadamia o tym dyżurującą pielęgniarkę.

3.    Kuracjusz/pacjent ma obowiązek zgłaszać się na badania i zabiegi punktualnie.

 

4.    Kuracjusz/pacjent, obowiązkowo przed zabiegami rehabilitacyjnymi, okazuje fizjoterapeucie kartę zabiegową, na podstawie której zostanie wykonany zabieg. Należy przestrzegać wyznaczonych godzin rozpoczęcia zabiegu, gdyż w przypadku nieusprawiedliwionego spóźnienia zabieg przepada.

 

5.    Przed rozpoczęciem zabiegów, należy zapoznać się szczegółowo i podpisać dołączony
do karty zabiegowej Przepis Leczniczy.

 

6.    Na zabiegi należy zabrać prześcieradło jednorazowe, które można nabyć
w recepcjach.

 

7.    Bezpośrednio po zabiegach balneologicznych i fizykalnych, wskazany jest wypoczynek
w  wyznaczonych miejscach.

 

8.    Istnieje możliwość dokupienia na życzenie kuracjusza/pacjenta dodatkowych zabiegów za zgodą lekarza z wpisaniem do dokumentacji woli ich zakupu. Istnieje możliwość skorzystania z odpłatnych zabiegów odnowy biologicznej i pielęgnacyjnych w SPA „Kwiat Lotosu” w Domu Zdrojowym. Rejestracja w recepcji SPA od poniedziałku do soboty  w godzinach 7.00-19.00 tel.757820501.

9.    Kuracjusz/pacjent obowiązany jest stosować się do wszystkich zaleceń leczniczych wydawanych przez lekarzy, pielęgniarki oraz fizjoterapeutów.

 

10.W przypadku złego samopoczucia podczas zabiegów, należy natychmiast zgłosić pracownikowi zabiegowemu. Przy wannach zabiegowych i przy stanowiskach okładów borowinowych znajdują się urządzenia alarmowe do powiadomienia personelu zabiegowego.

 

11.O godz. 22.00 przeprowadzany jest wieczorny obchód pielęgniarski. W porze obchodów lekarskich i pielęgniarskich, kuracjusz/pacjent ma obowiązek  przebywać w swoim pokoju. Samowolne opuszczenie obiektu przez kuracjusza/ pacjenta po godz. 22.00  jest zabronione.

 

12.Przyjmowanie przez pacjentów gości z zewnątrz może odbywać się jedynie
w pomieszczeniach do tego przeznaczonych (w holu lub  kawiarni)  do godziny 22:00

13.Po godzinie 22.00 obowiązuje bezwzględny zakaz przebywania osób niezameldowanych na terenie obiektu. 

 

14.Prowadzący lekarz zleca kuracjuszowi/pacjentowi posiłki dietetyczne, zależne
od stanu zdrowia i wskazań lekarskich

 

15.Przez cały okres pobytu, kuracjusz/pacjent sam zabezpiecza sobie stale przyjmowane leki. Natomiast na wypadek nagłego zachorowania, szpital/sanatorium uzdrowiskowe zapewni leki pierwszej potrzeby. Istnieje możliwość wystawiania recept na leki w Przychodni Podstawowej Opieki Zdrowotnej przy  ul. Piłsudskiego 33.

 

16.Lekarz może udzielić kuracjuszowi/pacjentowi 12-godzinnej przepustki z adnotacją
w dokumentacji kuracjusza/pacjenta. 

 

17. W przypadku wcześniejszego wyjazdu,  kuracjusz/pacjent zobowiązany jest
do uiszczenia stosownej opłaty w recepcji.

 

18.Od decyzji ordynatora, lekarza przysługuje kuracjuszowi/pacjentowi odwołanie
do Dyrektora ds. medycznych.

 

IV   Informacje administracyjne:

 

 

1.    W przypadku nieuzasadnionego względami zdrowotnymi lub przypadkiem losowym, wyjazdu 
w  trakcie trwania turnusu leczniczego, kuracjusz/pacjent jest zobowiązany do pokrycia kosztów stałych niewykorzystanego osobodnia, w wysokości zgodnej z aktualnym Zarządzeniem Zarządu Spółki nr 15/2014 z dnia 15.03.2014 roku

 

2.    Za niewykorzystane dni w ramach skierowań sanatoryjnych, w przypadku nieuzasadnionego wyjazdu, kuracjuszowi/pacjentowi nie przysługuje zwrot opłaty wniesionej w dniu przyjazdu.

 

3.    W przypadku zagubienia klucza kuracjusz/pacjent zobowiązany jest do wniesienia w recepcji opłaty za wymianę zamka i zakup breloka zgodnie z aktualnym cennikiem obowiązującym
w Spółce.

 

4.    Każdorazowo Gość po opuszczeniu pokoju powinien sprawdzić zamknięcie drzwi oraz  pozostawić kartę lub klucz w recepcji.

5.    Kuracjusz/Pacjent odpowiada materialnie za wyrządzone przez siebie szkody w majątku Spółki
i wnosi za dokonaną szkodę opłatę w recepcji, w wysokości zgodnej z aktualnym cennikiem Spółki lub na podstawie wyceny sporządzonej przez upoważnionego pracownika Spółki.

 

6.    Pokoje kuracjuszy/pacjentów wyposażone są między innymi w filiżankę/szklankę,  łyżeczkę,  czajnik, radio oraz TV odpłatnie zgodnie z obowiązującym cennikiem

 

7.    Obowiązuje bezwzględny zakaz używania grzałek i podobnych  urządzeń elektrycznych 
 w pokojach.

 

8.    W recepcjach i punktach pielęgniarskich można wypożyczyć żelazko i prasować
w wyznaczonych miejscach. 

 

9.    Obowiązuje bezwzględny  zakaz wynoszenia porcelany i sztućców z jadalni w obiektach.

 

10.  W obiektach Uzdrowiska, obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania napojów alkoholowych, uprawiania gier hazardowych oraz przebywania zwierząt. W przypadku podejrzenia spożycia alkoholu przez pacjenta, osoby upoważnione: pielęgniarka oddziałowa lub  lekarz dyżurny, wykona badanie na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu lub wezwie policję.

 

11.  Obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu w budynkach i na terenie Uzdrowiska, zgodnie
z ustawą o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych z dnia 9 listopada 1995 r. /Dz.U. z 1996 r. Nr 10, poz. 55 z późn. zm./  Art. 13 ust. 2  ustawy stanowi: Kto pali wyroby tytoniowe w miejscach objętych zakazami, podlega karze grzywny do 500 zł. Postępowanie jest prowadzone w trybie przepisów o postępowaniu w sprawach o wykroczenia.

 

12.  Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej, w pokojach nie wolno używać urządzeń
w zasilanych energią elektryczną, poza sprzętem będącym na wyposażeniu pokoju.

Zasada nie dotyczy ładowarek, laptopów, konsol.

 

13.  W przypadku nie stosowania się do zapisów regulaminu w zakresie przeciwpożarowym,
a skutkującym bezzasadnym przyjazdem straży pożarnej kuracjusz/pacjent będzie obciążony kosztami takiej akcji.

 

14.  W przypadku zauważenia pożaru należy powiadomić personel hotelowy i skierować się
do wyjścia zgodnie z kierunkiem ewakuacji . Odpowiedzialność za ewakuację uracjuszy/pacjentów do czasu przybycia straży pożarnej ponosi personel hotelu.

 

15.  Kuracjusz/pacjent ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów, wyposażenia i urządzeń technicznych w Hotelu, powstałe umyślnie
i nieumyślnie z Jego winy lub zwinny odwiedzających (art. 415 K.C.)- w wysokości zgodnej
z aktualnym cennikiem Spółki lub na podstawie wyceny sporządzonej przez upoważnionego pracownika Spółki.

 

16.  Uzdrowisko nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu czy innego pojazdu należącego do kuracjusza/pacjenta. Kuracjusz/pacjent przyjmuje do wiadomości,
że parkingi należące do Uzdrowiska są  parkingami niestrzeżonymi.

 

17.  Przedmioty pozostawione przez Gościa w obiektach Uzdrowiska będą odesłane na wskazany adres na koszt odbiorcy. W przypadku braku takiej dyspozycji przedmioty będą zdeponowane w Uzdrowisku przez jeden miesiąc, po czym zostaną zutylizowane.

18.  Podczas turnusu szpitalnego/sanatoryjnego kuracjusz/pacjent otrzymuje jednorazowo
do pokoju ręcznik. Istnieje możliwość odpłatnej wymiany zgodnie z obowiązującym cennikiem lub zakupu w recepcji.

 

19.  Za zniszczenie, uszkodzenie lub zgubienie ręcznika kuracjusz/pacjent będzie obciążony kwotą zgodnie z  aktualnym cennikiem  w tym zakresie, obowiązującym w Spółce.

20.   W  przypadkach uzasadnionych względami medycznymi, wymiana dokonywana jest nieodpłatnie na podstawie zlecenia wymiany pościeli wydanego przez pielęgniarkę.

 

21.  Podczas turnusu szpitalnego/sanatoryjnego istnieje możliwość odpłatnej wymiany pościeli zgodnie z obowiązującym cennikiem.

22.  Istnieje możliwość odpłatnego wypożyczenia szlafroka w recepcji Domu Zdrojowego –zgodnie
z obowiązującym w Spółce cennikiem.

 

23.  Istnieje możliwość skorzystania z odpłatnego niestrzeżonego parkingu samochodowego przy obiekcie sanatoryjnym Gracja oraz przy ulicy Dojazdowej 2 – zgodnie z obowiązującym
w Spółce cennikiem.

 

24.  W okresie zimowym przy obiektach sanatoryjnych/szpitalnych realizowane jest stałe odśnieżanie części dojazdowych na parkingi. Odśnieżenie dostępu do samochodów na placach postojowych należy do właścicieli samochodów.

 

25.  Istnieje możliwość odpłatnego korzystania z usług dodatkowych oferowanych przez Spółkę,

 

26.  Kuracjusz/Pacjent zobowiązany jest do przestrzegania czystości i ustalonego porządku na terenie uzdrowiska.

27.  Dopuszcza się realizacje  prac remontowych bez wyłączenia obiektów z bieżącego funkcjonowania.

28.  Na tablicach  informacyjnych w obiektach udostępniony jest wykaz osób odpowiedzialnych
za sprawy administracyjne i medyczne.

29.  Kurajusz/Pacjent po przyjeździe zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym regulaminem oraz dodatkowymi informacjami dotyczącymi jego pobytu, zamieszczonymi w instrukcjach p/pożarowych, planach ewakuacyjnych itp. i ich przestrzeganiu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uzdrowisko Świeradów Spółka z o.o. – Grupa PGU

59-850 Świeradów ul. Zdrojowa 2

tel. 75 /78 -20 -739, 569, 500     tel./fax 75 /78 -20-653

www.uzdrowisko-swieradow.pl

REGULAMIN   PORZĄDKOWY

W OŚRODKU REHABILITACJI  LECZNICZEJ W RAMACH PREWENCJI  RENTOWEJ  ZUS

 

 

I  Informacje ogólne:

 

 

 

1.      Pobyt w Ośrodku Rehabilitacji Leczniczej ZUS rozpoczyna się od godz. 00:00  pierwszego dnia a kończy o  godz. 20.00 ostatniego dnia pobytu określonego w skierowaniu.  Wyżywienie w dniu przyjazdu rozpoczyna się śniadaniem, natomiast w dniu wyjazdu kończy się kolacją.  Za niewykorzystane posiłki w ostatniej dobie wyjazdu,  pacjentowi nie przysługuje suchy prowiant.

 

2.       Pacjent przyjeżdżający do Ośrodka, powinien posiadać ze sobą wydane przez uprawnioną instytucję imienne skierowanie, dowód osobisty oraz zapas leków stale przyjmowanych na cały okres pobytu. Ponadto powinien  posiadać  strój kąpielowy, strój na gimnastykę, czepek kąpielowy oraz klapki.

 

3.      Rejestracja pacjenta odbywa się w recepcjach lub gabinetach pielęgniarskich

w obiektach. Po załatwieniu formalności związanych z rejestracją, pacjent otrzymuje przydział pokoju. Samowolna zmiana pokoju  jest niedozwolona. Przy rejestracji pacjent otrzymuje Kartę Gościa.

 

4.      Uzdrowisko nie ponosi odpowiedzialności za zaginione przedmioty ( np. biżuteria, zegarek itp.) oraz środki pieniężne w tym również papiery wartościowe, które nie zostały złożone do depozytu w recepcji w budynku Dom Zdrojowy.

5.      Uzdrowisko nie prowadzi rezerwacji telefonicznej lub listownej. Miejsca przydzielane są przez pracownika recepcji  lub  pielęgniarkę dyżurną po przyjeździe
do wyznaczonego obiektu. Małżeństwom przydzielane są pokoje 2-osobowe, tylko
w ramach dostępności w danym   obiekcie.

 

 

II  Informacje organizacyjne:

 

1.    W  obiektach obowiązuje cisza  nocna od  godz. 22:00  do  6:00, a w soboty od godziny
23:00 do 6:00

2.    W godzinach ciszy nocnej pacjent bezwzględnie musi przebywać w swoim pokoju.

3.    Przyjmowanie przez pacjentów gości z zewnątrz może odbywać się jedynie
w pomieszczeniach do tego przeznaczonych (w holu lub  kawiarni)  do godziny 22:00

4.    Po godzinie 22.00 obowiązuje bezwzględny zakaz przebywania osób niezameldowanych
na terenie obiektu. 

5.    W Domu Zdrojowym czynna jest Restauracja-Kawiarnia „Bohema” od godz. 10.00. Wieczorki taneczne odbywają się  w godz. 19.00 – 22.00, a w soboty od godz.19.00-23.00.

6.    Pacjent ma prawo zgłaszać swoje opinie dotyczące opieki medycznej, żywienia i stanu higieniczno-sanitarnego itp. Dyrektorowi ds. Medycznych, Kierownikowi obsługi hotelarsko-administracyjnej  lub wpisać je do rejestru uwag, który znajduje się w recepcji, punkcie pielęgniarskim i w dziale planowania zabiegów.

7.    Spożywanie posiłków odbywa się wyłącznie w jadalniach w danym obiekcie.

8.    Obowiązuje bezwzględny  zakaz wynoszenia posiłków oraz wyposażenia z Restauracji Zdrojowych.

9.    Posiłki do pokoju podaje się wyłącznie na zlecenie lekarza prowadzącego lub dyżurnego.

10.  W czasie przebywania pacjenta w pokoju, drzwi mogą być zamknięte na klucz, ale nie wolno zostawiać go w zamku, aby nie blokować otwierania  awaryjnie kluczem zapasowym ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe oraz konieczność udzielenia pomocy lekarskiej w razie nagłego pogorszenia stanu zdrowia.

11.  Pacjent może korzystać na własną odpowiedzialność, po konsultacji z lekarzem, z wycieczek organizowanych przez Uzdrowiskowe Biuro Podróży po zapoznaniu się z ogólnymi warunkami uczestnictwa. 

12.   Aby uzyskać suchy prowiant, Pacjent musi wykupić wycieczkę  co najmniej z 2-dniowym wyprzedzeniem.

 

 

 

 

 

III  Informacje medyczne:

 

1.      Pacjent, podczas pobytu na rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej ZUS,
ma zapewnioną całodobową opiekę lekarsko-pielęgniarską.

 

2.      W czasie pobytu Pacjent ma zapewniony:

a)      codzienny dostęp do lekarza prowadzącego leczenie (w soboty i dni ustawowo wolne
od  pracy – dostęp do lekarza dyżurnego);

b)     program rehabilitacji leczniczej, realizowany kompleksowo, zgodnie z aktualną wiedzą medyczną i warunkami określonymi w umowie z ZUS.

3.      Rozpoczęcie  ustalonego  programu rehabilitacji leczniczej  rozpoczyna się w drugim dniu pobytu(nie dotyczy dni ustawowo wolnych od pracy) i zawiera:

a)      opiekę psychologiczną;

b)     leczenie farmakologiczne w niezbędnym zakresie, wynikającym ze wskazań medycznych (pierwsza pomoc);

c)      badania diagnostyczne i konsultacje specjalistyczne, w niezbędnym zakresie, wynikającym
ze wskazań medycznych;

d)     edukację zdrowotną.

4.      W trakcie pobytu,  pacjent ma zapewnione  co najmniej 4 badania lekarskie:

a)      wstępne w pierwszej dobie po przyjęciu;

b)     kontrolne, co najmniej dwa razy w trakcie pobytu;

c)      końcowe, w ciągu 48 godz. przed wyjazdem.

5.      W przypadku pogorszenia się  stanu zdrowia lub nagłego zachorowania,  pacjent niezwłocznie zawiadamia o tym dyżurującą pielęgniarkę.

6.      Pacjent powinien zgłaszać się na badania i zabiegi punktualnie.

 

7.      Pacjent, obowiązkowo przed zabiegami rehabilitacyjnymi, okazuje fizjoterapeucie kartę zabiegową, na podstawie której zostanie wykonany zabieg. Należy przestrzegać wyznaczonych godzin rozpoczęcia zabiegu, gdyż w przypadku nieusprawiedliwionego spóźnienia zabieg przepada.

 

8.      Na zabiegi pacjent powinien zabrać prześcieradło, które na czas kuracji otrzymuje jednorazowo .

 

9.      Pacjent obowiązany jest stosować się do wszystkich zaleceń leczniczych wydawanych przez lekarzy, pielęgniarki oraz fizjoterapeutów.

 

10.  O godz. 22.00 przeprowadzany jest wieczorny obchód pielęgniarski. W porze obchodu,  pacjent ma obowiązek przebywać w swoim pokoju. Samowolne opuszczenie obiektu 
po godz. 22.00  jest zabronione.

 

11.  Prowadzący lekarz zleca Pacjentowi posiłki dietetyczne , zależne od stanu zdrowia i wskazań lekarskich

 

12.  Przez cały okres pobytu,  pacjent sam zabezpiecza sobie stale przyjmowane leki. Natomiast na wypadek nagłego zachorowania, Ośrodek  zapewnia leki pierwszej potrzeby.

 

13.  Od decyzji ordynatora/lekarza Ośrodka Rehabilitacji Leczniczej przysługuje  pacjentowi odwołanie do Dyrektora Usług  Medycznych .

 

 

IV   Informacje administracyjne:

 

 

1.    W przypadku zagubienia klucza kuracjusz/pacjent zobowiązany jest do wniesienia w recepcji opłaty za wymianę zamka i zakup breloka zgodnie z aktualnym cennikiem obowiązującym
w Spółce.

2.    Każdorazowo Pacjent po opuszczeniu pokoju powinien sprawdzić zamknięcie drzwi oraz  pozostawić kartę lub klucz w recepcji.

3.    Pokoje Pacjentów wyposażone są między innymi w filiżankę/szklankę,  łyżeczkę,  czajnik, radio oraz TV odpłatnie zgodnie z obowiązującym cennikiem.

4.    Obowiązuje bezwzględny zakaz używania grzałek i podobnych urządzeń elektrycznych 
w pokojach.

5.    W recepcjach i punktach pielęgniarskich można wypożyczyć żelazko i prasować
w wyznaczonych miejscach. 

6.    Obowiązuje bezwzględny  zakaz wynoszenia porcelany i sztućców z jadalni w obiektach.

7.    W obiektach Uzdrowiska, obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania napojów alkoholowych, uprawiania gier hazardowych oraz przebywania zwierząt. W przypadku podejrzenia spożycia alkoholu przez pacjenta, osoby upoważnione: pielęgniarka oddziałowa lub  lekarz dyżurny, wykona badanie na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu lub wezwie policję.

8.    Obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu w budynkach i na terenie Uzdrowiska, zgodnie
z ustawą o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych
z dnia 9 listopada 1995 r. /Dz.U. z 1996 r. Nr 10, poz. 55 z późn. zm./  Art. 13 ust. 2  ustawy stanowi: Kto pali wyroby tytoniowe w miejscach objętych zakazami, podlega karze grzywny do 500 zł. Postępowanie jest prowadzone w trybie przepisów o postępowaniu w sprawach
o wykroczenia.

9.    Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej, w pokojach nie wolno używać urządzeń
zasilanych energią elektryczną, poza sprzętem będącym na wyposażeniu pokoju.

Zasada nie dotyczy ładowarek, laptopów, konsol.

10.  W przypadku nie stosowania się do zapisów regulaminu w zakresie przeciwpożarowym,
a skutkującym bezzasadnym przyjazdem straży pożarnej Pacjent będzie obciążony kosztami takiej akcji.

11.  W przypadku zauważenia pożaru należy powiadomić personel hotelowy i skierować się do wyjścia zgodnie z kierunkiem ewakuacji. Odpowiedzialność za ewakuację kuracjuszy/pacjentów do czasu przybycia straży pożarnej ponosi personel hotelu.

12.  Pacjent ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów, wyposażenia i urządzeń technicznych w Hotelu, powstałe umyślnie i nieumyślnie
z Jego winy lub zwinny odwiedzających (art. 415 K.C.)- w wysokości zgodnej z aktualnym cennikiem Spółki lub na podstawie wyceny sporządzonej przez upoważnionego pracownika Spółki.

13.  Uzdrowisko nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu czy innego pojazdu należącego do Pacjenta. Pacjent przyjmuje do wiadomości, że parkingi należące
do Uzdrowiska są  parkingami niestrzeżonymi.

14.  Przedmioty pozostawione przez Gościa w obiektach Uzdrowiska będą odesłane na wskazany adres na koszt odbiorcy. W przypadku braku takiej dyspozycji przedmioty będą zdeponowane w Uzdrowisku przez jeden miesiąc, po czym zostaną zutylizowane.

15.  Podczas pobytu Pacjent otrzymuje :

a)      do pokoju dwa ręczniki wymieniane co najmniej jeden raz w tygodniu

b)      jednorazowe prześcieradło – raz w turnusie

c)      dokonywana jest wymiana pościeli co najmniej raz w turnusie.

16.  Za zniszczenie, uszkodzenie lub zgubienie ręcznika pacjent będzie obciążony kwotą zgodnie
 z  aktualnym cennikiem  obowiązującym w Spółce.

17.  W  przypadkach uzasadnionych względami medycznymi, wymiana dokonywana jest nieodpłatnie na podstawie zlecenia wymiany pościeli wydanego przez pielęgniarkę.

18.  Istnieje możliwość odpłatnego wypożyczenia szlafroka w recepcji Domu Zdrojowego – zgodnie
z obowiązującym w Spółce cennikiem.

19.  Istnieje możliwość skorzystania z odpłatnego niestrzeżonego parkingu samochodowego przy obiekcie sanatoryjnym Gracja oraz przy ulicy Dojazdowej 2 – zgodnie z obowiązującym
w Spółce cennikiem.

20.  W okresie zimowym przy obiektach sanatoryjnych/szpitalnych realizowane jest stałe odśnieżanie części dojazdowych na parkingi. Odśnieżenie dostępu do samochodów na placach postojowych należy do właścicieli samochodów.

21.  Pacjent zobowiązany jest do przestrzegania czystości i ustalonego porządku na terenie Ośrodka

22.  Dopuszcza się realizacje prac remontowych bez wyłączenia obiektów z bieżącego funkcjonowania.

23.  Na tablicach  informacyjnych w obiektach udostępniony jest wykaz osób odpowiedzialnych
za sprawy administracyjne i medyczne.

24.  Pacjent po przyjeździe zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym regulaminem oraz dodatkowymi informacjami dotyczącymi jego pobytu, zamieszczonymi w instrukcjach p/pożarowych, planach ewakuacyjnych itp. i ich przestrzeganiu.

 

 
 

 

 

  Podczas turnusu szpitalnego/sanatoryjnego istnieje możliwość odpłatnej wymiany pościeli:

·         poszwa + poszewka - 10,00zł/kpl

·         prześcieradło – 3,00zł/szt

 

W  przypadkach uzasadnionych względami medycznymi, wymiana dokonywana jest nie odpłatnie

(na podstawie zlecenia wymiany pościeli wydanego przez pielęgniarkę)

 

Podczas turnusu pacjentów z ZUS dokonywana jest wymiana pościeli co najmniej raz w trakcie turnusu.

 

 Osoby ze skierowaniem z NFZ mają możliwość odpłatnego wypożyczenia ręczników:

·         ręcznik mały - 3,00 zł/szt

·         ręcznik duży  - 6,00zł/szt

 

Podczas turnusu pacjentów z ZUS dokonywana jest wymiana:

·         ręczników co najmniej jeden raz w tygodniu.

   

 Opłata za telewizor w turnusie w obiekcie Dom Zdrojowy wynosi 70,00 zł, a w pozostałych obiektach wynosi 60,00zł. W przypadku nie dokonania opłaty w ciągu 3 dni, telewizor zostanie odłączony i wyniesiony z pokoju.

 

Istnieje możliwość wypożyczenia szlafroka w recepcji Domu Zdrojowego  - cena za turnus wynosi 20,00 zł.

 

Istnieje możliwość skorzystania z odpłatnego niestrzeżonego parkingu samochodowego przy obiekcie sanatoryjnym: Gracja

             Cena:  od 1 do 6 dób            10,00 zł/dobę

                         od 7 do 13 dób          50,00zł           

                        od 14 do 20 dób        80,00zł

                        od 21 do 24 dób       100,00zł                                                                     

           oraz przy ul. Dojazdowej 2, istnieje możliwość skorzystania z odpłatnego niestrzeżonego,monitorowanego parkingu samochodowego

                Cena: od 1 do 6 dób            10,00 zł/dobę

                          od 7 do 13 dób          50,00zł           

                          od 14 do 20 dób        80,00zł

                          od 21 do 24 dób       120,00zł

    

 

     

Polska Grupa Uzdrowisk Polska Grupa Uzdrowisk