Pobyty ze skierowaniem NFZ, ZUS

Ważne dla pacjentów skierowanych przez NFZ

 1. Dzień pobytu na leczeniu uzdrowiskowym w trybie stacjonarnym rozpoczyna się o godz. 14:00 pierwszego dnia pobytu, a kończy o godz. 12:00 ostatniego dnia pobytu (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 28 sierpnia 2009r.)
 2. Skierowany na leczenie sanatoryjne częściowo pokrywa koszty zakwaterowania i wyżywienia zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej (opłatę wnosi się bezpośrednio po przyjeździe). Leczenie w szpitalu uzdrowiskowym w całości refundowane jest przez właściwy wojewódzki oddział Narodowego Funduszu Zdrowia.
 3. W przypadku wcześniejszego wyjazdu, koszty o których mowa w p. 2 nie podlegają zwrotowi, a kuracjusz ponosi koszty niewykorzystanych dni.
 4. Uzdrowisko nie prowadzi rezerwacji telefonicznej lub listownej. Miejsca przydzielane są przez pielęgniarkę dyżurną po przyjeździe do wyznaczonego obiektu. Małżeństwom przydzielane są pokoje 2-osobowe, tylko w ramach możliwości lokalowych danego obiektu.
 5. Należy zabrać ze sobą: skierowanie z NFZ, dowód osobisty, dokument potwierdzający posiadanie ubezpieczenie społecznego, posiadaną dokumentację lekarską, przyjmowane leki.
 6. Za świadczenia dodatkowe, takie jak wyżywienie i noclegi przy wcześniejszym przyjeździe pobierane są dodatkowe opłaty.
 7. Jeśli zaistnieją okoliczności uniemożliwiające przyjazd do Uzdrowiska, należy niezwłocznie powiadomić o tym właściwy oddział NFZ.
 8. W przypadku niewykorzystania przez pacjenta osobodnia w związku z późniejszym rozpoczęciem leczenia oraz wypisaniem przed ustalonym terminem zakończenia leczenia, naliczana jest opłata przy pobytach sanatoryjnych 60 zł za każdy niewykorzystany osobodzień oraz przy pobytach szpitalnych 68 zł za każdy niewykorzystany osobodzień. Pacjent nie wnosi opłat wymienionych w punkcie 8 w przypadkach uzasadnionych względami zdrowotnymi (np. wypis do szpitala) lub w przypadkach losowych udokumentowanych wymaganym dokumentem (np. akt zgonu, zaświadczenie, wezwanie).
 9. Uzdrowisko nie zapewnia ręczników kuracjuszom ze skierowaniem NFZ. Istnieje możliwość odpłatnego wypożyczenia 

Ważne dla pacjentów skierowanych w ramach prewencji rentowej ZUS

 1. Z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych kierowani są ubezpieczeni z następującymi schorzeniami:

  - Narządu Ruchu w systemie stacjonarnym,

  - Psychosomatycznymi w systemie stacjonarnym.

  - Narządu głosu w systemie stacjonarnym.                                                                                                                                                                                                  
 2. Koszty leczenia w ramach prewencji rentowej w całości pokrywa ZUS.
 3. Uzdrowisko nie prowadzi rezerwacji telefonicznej lub listownej. Miejsca przydzielane są przez pielęgniarkę dyżurną po przyjeździe do wyznaczonego obiektu. Małżeństwom przydzielane są pokoje 2-osobowe, jeśli istnieje taka możliwość w danym obiekcie.
 4. Należy zabrać ze sobą: skierowanie z ZUS, dowód osobisty, dokument potwierdzający posiadanie ubezpieczenie społecznego, posiadaną dokumentację lekarską, przyjmowane leki.
 5. Za świadczenia dodatkowe, takie jak wyżywienie i noclegi przy wcześniejszym przyjeździe pobierane są dodatkowe opłaty.
 6. Jeśli zaistnieją okoliczności uniemożliwiające przyjazd do Uzdrowiska, należy niezwłocznie powiadomić o tym właściwy oddział ZUS.
 7. Opłata uzdrowiskowa: pobieranie opłaty uzdrowiskowej reguluje Uchwała Rady Miasta Świeradów-Zdrój Uchwała Nr URM XXXIV/179/2016 z dnia 26.10.2016 r.

Stawka opłaty uzdrowiskowej:

 • Ustala się opłatę uzdrowiskowej w wysokości 3,50 zł dziennie.


Zarządza się pobór opłaty uzdrowiskowej w drodze inkasa przez właścicieli zarządzających, dyrektorów, kierowników: zakładów uzdrowiskowych, sanatoriów, hoteli, moteli, pensjonatów, domów wycieczkowych, schronisk, innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie, o których mowa w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku o usługach turystycznych 9 tekst jednolity z 2004 r., Dz. U Nr 223, poz. 2268 z późniejszymi zmianami). Poboru opłaty uzdrowiskowej dokonuje się łącznie z wykonaniem czynności meldunkowych.

Opłata uzdrowiskowa jest pobierana od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę w celach zdrowotnych, turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych w miejscowościach znajdujących się na obszarach, którym nadano status uzdrowiska na zasadach określonych w ustawie z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych, za każdy dzień pobytu w takich miejscowościach.

Opłaty miejscowej oraz opłaty uzdrowiskowej nie pobiera się:
1) pod warunkiem wzajemności - od członków personelu przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych oraz innych osób zrównanych z nimi na podstawie ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych, jeżeli nie są obywatelami polskimi i nie mają miejsca pobytu stałego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
2) od osób przebywających w szpitalach;
3) od osób niewidomych i ich przewodników;
4) od podatników podatku od nieruchomości z tytułu posiadania domów letniskowych położonych w miejscowości, w której pobiera się opłatę miejscową albo uzdrowiskową;
5) od zorganizowanych grup dzieci i młodzieży szkolnej.
2a. Od osób, od których pobierana jest opłata uzdrowiskowa, nie pobiera się opłaty miejscowej.

 

Pacjenci udający się na kurację powinni pamiętać o zabraniu: ręczników, stroju sportowego na gimnastykę, stroju kąpielowego, czepka, klapek, zapasu stale przyjmowanych lekarstw. 
Istnieje możliwość wypożyczenia ręczników odpłatnie w recepcjach.
 

Załącznik do Zarządzenia 1/2016

Uzdrowisko Świeradów Zdrój | Kuracje lecznicze | Sanatorium

UZDROWISKO ŚWIERADÓW-CZERNIAWA

Sp. z o.o. - Grupa PGU

59-850 Świeradów Zdrój   ul. Zdrojowa 2

tel. 75 /78 -20 -739, 569, 500     tel./fax 75 /78 -20-653

REGULAMIN   PORZĄDKOWY

W UZDROWISKU

 

  I  Informacje ogólne:

1.      Pobyt w szpitalu/sanatorium  uzdrowiskowym dla pacjentów z Narodowego Funduszu Zdrowia rozpoczyna się od godz.14.00  pierwszego dnia, a kończy o  godz. 12.00 ostatniego dnia pobytu określonego w skierowaniu.  Wyżywienie w dniu przyjazdu rozpoczyna się obiadem, natomiast w dniu wyjazdu kończy się śniadaniem.

Dla pacjentów z ZUS zapewnione jest całodzienne wyżywienie od pierwszego dnia pobytu (od śniadania) do ostatniego dnia pobytu (do kolacji).

      Za niewykorzystane posiłki w dniu wyjazdu nie przysługuje suchy prowiant.

 

2.      Pacjenci przyjeżdżający do Uzdrowiska, powinni posiadać ze sobą wydane przez uprawnioną instytucję imienne skierowanie wraz z obowiązującą dokumentacją lekarską, legitymacją ubezpieczeniową, dowodem osobistym oraz zapasem leków stale przyjmowanych na cały okres pobytu.

 

3.      Rejestracja pacjenta odbywa się w recepcjachlub gabinetach pielęgniarskich w obiektach. Po załatwieniu formalności związanych z rejestracją, pacjent otrzymuje przydział pokoju. Samowolna zmiana pokoju  jest niedozwolona.

 

4.      W Recepcji w Domu Zdrojowym, pobierana jest opłata klimatyczna i częściowa odpłatność od osób ze skierowaniem sanatoryjnym z NFZ.  Pacjenci zobowiązani są do uiszczenia opłaty za pobyt w ciągu 72 godzin od przyjazdu.

 

5.      Uzdrowisko nie ponosi odpowiedzialności za zaginione cenne przedmioty (jak np. biżuteria, zegarek itp.) oraz większe kwoty pieniężne (również papiery wartościowe), które nie zostały złożone do depozytu w Recepcji Domu Zdrojowego.

 

6.      Uzdrowisko nie prowadzi rezerwacji telefonicznej lub listownej. Miejsca przydzielane są przez pielęgniarkę dyżurną po przyjeździe do wyznaczonego obiektu. Małżeństwom przydzielane są pokoje 2-osobowe, tylko w ramach możliwości lokalowych danego obiektu.

 

II  Informacje organizacyjne: 

7.      W  obiektach obowiązuje cisza poobiednia od godz. 14.00  do  16.00  i cisza nocna od  22.00  do  6.00, a w soboty od 23.00 do 6.00.

 

8.      W godzinach ciszy nocnej, pacjent bezwzględnie musi przebywać w swoim pokoju.

 

9.      W Domu Zdrojowym czynna jest Restauracja-Kawiarnia „Bohema” od godz. 10.00, w której odbywają się wieczorki taneczne/dansingi w godz. 19.00 – 22.00, a soboty w godz.19.00-23.00.

      

10.  W przypadku wyjazdów na wycieczki, organizowane przez Biuro Turystyczne Uzdrowiska Świeradów – Czerniawa,  pacjentom przysługuje suchy prowiant.

 

11.  Używanie telefonów służbowych w obiektach przez pacjentów, dopuszczalne jest jedynie w wyjątkowych wypadkach, za odpłatnością i zezwoleniem recepcjonisty lub pielęgniarki oddziałowej. Na terenie obiektu Dom Zdrojowy znajdują się automaty telefoniczne dla pacjentów.

 

12.  Pacjent ma prawo zgłaszać swoje uwagi i skargi na niewłaściwą opiekę lub obsługę, żywienie, stan higieniczno – sanitarny itp. Kierownikowi administracji lub wpisać je do książki skarg i wniosków, która znajduje się w recepcji bądź gabinecie pielęgniarek.

 

13.  W czasie przebywania pacjenta w pokoju, nie należy zamykać drzwi na klucz, ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe oraz konieczność udzielenia pomocy lekarskiej w razie zasłabnięcia.

 

III  Informacje medyczne:

14.  Pacjent, podczas pobytu w uzdrowisku, ma zapewnioną opiekę lekarsko-pielęgniarską. Gabinety pielęgniarek czynne są całą dobę.

 

15.  W czasie pobytu, pacjent ma prawo, do co najmniej 3 badań lekarskich - wstępne w pierwszej dobie po przyjęciu, kontrolne w trakcie pobytu i końcowe przed wyjazdem. W przypadku pogorszenia się  stanu zdrowia lub nagłego zachorowania, pacjent niezwłocznie zawiadamia o tym dyżurującą pielęgniarkę.

 

16.  Pacjent powinien zgłaszać się na badania i zabiegi punktualnie.

 

17.  Pacjent otrzymuje zabiegi fizykalne, ukierunkowane na leczenie schorzenia będącego podstawą skierowania ubezpieczonego do uzdrowiska, uzależnione od wskazań i przeciwwskazań lekarskich, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 06.10.2010 (zabieg na bazie surowców naturalnych, zabieg czynnikami fizykalnymi oraz zabieg z zakresu gimnastyki leczniczej)

 

18.  Istnieje możliwość dokupienia na życzenie pacjenta dodatkowych zabiegów za zgodą lekarza z wpisaniem do dokumentacji woli ich zakupu. Istnieje możliwość skorzystania z odpłatnych zabiegów odnowy biologicznej i pielęgnacyjnych w SPA „Kwiat Lotosu” w Domu Zdrojowym. Rejestracja w recepcji SPA codziennie w godzinach 15.00-18.00 tel.757820501.

19.  Pacjent, obowiązkowo przed zabiegami rehabilitacyjnymi, okazuje pracownikowi/fizjoterapeucie kartę zabiegową, na podstawie, której zostanie wykonany zabieg. Należy przestrzegać wyznaczonych godzin rozpoczęcia zabiegu, gdyż w przypadku nieusprawiedliwionego spóźnienia zabieg przepada. Przed rozpoczęciem zabiegów, należy zapoznać się szczegółowo i podpisać dołączony do karty zabiegowej Przepis Leczniczy. Na zabiegi należy zabrać prześcieradło jednorazowe, które można nabyć w recepcjach.

20.  Bezpośrednio po zabiegach balneologicznych i fizykalnych (kąpiele radonowe, mineralne, świerkowe oraz kąpiele i  okłady borowinowe), wskazany jest wypoczynek w pozycji siedzącej lub leżącej w wyznaczonych miejscach.

 

21.  Pacjent obowiązany jest stosować się do wszystkich zaleceń leczniczych wydawanych przez lekarzy i pielęgniarki.

 

22.   W przypadku złego samopoczucia podczas zabiegów należy natychmiast zgłosić to pracownikowi zabiegowemu. Przy wannach zabiegowych i przy stanowiskach okładów borowinowych znajdują się urządzenia alarmowe do powiadomienia personelu zabiegowego.

 

23.  Od godziny 22.00 do 6.00 w  Uzdrowisku obowiązuje cisza nocna, a o godz. 22.00 u pacjentów ze skierowaniem z NFZ i ZUS przeprowadzany jest wieczorny obchód pielęgniarski. W porze obchodów lekarskich i pielęgniarskich, pacjent powinien przebywać w swoim pokoju. Samowolne opuszczenie obiektu przez pacjenta z NFZ i ZUS jest zabronione.

      Po godzinie 22.00 obowiązuje bezwzględny zakaz przebywania osób niezameldowanych na terenie

      obiektu. 

24.  Prowadzący lekarz zleca pacjentowi posiłki dietetyczne, zależne od stanu zdrowia i wskazań lekarskich.

 

25.  Przez cały okres pobytu, pacjent sam zabezpiecza sobie stale przyjmowane leki. Natomiast na wypadek nagłego zachorowania, uzdrowisko może zapewnić leki pierwszej potrzeby. Istnieje możliwość wystawiania recept na leki w Przychodni Podstawowej Opieki Zdrowotnej przy

             ul. Piłsudskiego 33.

 

26.  Lekarz prowadzący może udzielić pacjentowi 12-godzinnej przepustki z adnotacją w dokumentacji.  - przy pobytach sanatoryjnych opłata wynosi 60,00zł za każdy niewykorzystany os/dz,

- przy pobytach szpitalnych opłata wynosi 68,00zł za każdy niewykorzystany os/dz

 Pacjent zobowiązany jest do uiszczenia opłaty w recepcji, (zgodnie z Zarządzeniem Zarządu).

 

27.   Od decyzji ordynatora  przysługuje pacjentowi odwołanie do Dyrektora ds. medycznych.

 

IV   Informacje administracyjne:

28.  Pacjent  na zabiegach rehabilitacyjnych powinien używać jednorazowe prześcieradło medyczne, które można zakupić w recepcjach w obiektach uzdrowiskowych.

Uzdrowisko dla pacjentów z ZUS zapewnia jednorazowe prześcieradła do zabiegów fizykalnych.

 

29.  Podczas turnusu szpitalnego/sanatoryjnego istnieje możliwość odpłatnej wymiany pościeli:

·         poszwa + poszewka - 10,00zł/kpl

·         prześcieradło – 3,00zł/szt

 

W  przypadkach uzasadnionych względami medycznymi, wymiana dokonywana jest nie odpłatnie

(na podstawie zlecenia wymiany pościeli wydanego przez pielęgniarkę)

 

Podczas turnusu pacjentów z ZUS dokonywana jest wymiana pościeli co najmniej raz w trakcie   

turnusu.

 

30.  Osoby ze skierowaniem z NFZ mają możliwość odpłatnego wypożyczenia ręczników:

·         ręcznik mały - 3,00 zł/szt

·         ręcznik duży  - 6,00zł/szt

 

Podczas turnusu pacjentów z ZUS dokonywana jest wymiana:

·         ręczników co najmniej jeden raz w tygodniu.

   

30.  Opłata za telewizor w turnusie w obiekcie Dom Zdrojowy wynosi 70,00 zł, a w pozostałych obiektach wynosi 60,00zł. W przypadku nie dokonania opłaty w ciągu 3 dni, telewizor zostanie odłączony i wyniesiony z pokoju.

 

31.  Istnieje możliwość wypożyczenia szlafroka w recepcji Domu Zdrojowego  - cena za turnus wynosi 20,00 zł.

 

32.  Istnieje możliwość skorzystania z odpłatnego niestrzeżonego parkingu samochodowego przy obiekcie sanatoryjnym: Gracja

             Cena:  od 1 do 6 dób            10,00 zł/dobę

                         od 7 do 13 dób          50,00zł           

                        od 14 do 20 dób        80,00zł

                        od 21 do 24 dób       100,00zł                                                                     

           oraz przy ul. Dojazdowej 2, istnieje możliwość skorzystania z odpłatnego niestrzeżonego,monitorowanego parkingu samochodowego

                Cena: od 1 do 6 dób            10,00 zł/dobę

                          od 7 do 13 dób          50,00zł           

                          od 14 do 20 dób        80,00zł

                          od 21 do 24 dób       120,00zł

33.         W pierwszym i drugim dniu pobytu sanatoryjnego w Recepcji Domu Zdrojowego, pobierana jest:

- opłata uzdrowiskowa w wysokości 3,00 zł XVII/82/2015 Rady Miasta Świeradów-Zdrój z dnia  28 października 2015r), która jest odprowadzana do Urzędu Miasta

- oraz dopłata sanatoryjna, zgodna ze standardem zakwaterowania i okresem sezonu rozliczeniowego (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z  23.07.2013 r)

 

34. Pacjent w dniu przyjazdu otrzymuje klucz do swojego pokoju. W przypadku zagubienia klucza

      zobowiązany jest do uiszczenia opłaty za dorobienie klucza w wysokości 50,00 zł.

 

     35. Obowiązuje bezwzględny zakaz używania grzałek i podobnych  urządzeń elektrycznych w pokojach.

 

36.  W recepcjach i gabinetach pielęgniarskich można wypożyczyć żelazko i prasować w wyznaczonych miejscach. 

 

37.  W obiektach Uzdrowiska, obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania napojów alkoholowych oraz uprawiania gier hazardowych. W przypadku podejrzenia spożycia alkoholu przez pacjenta, osoby upoważnione: pielęgniarka oddziałowa lub  lekarz dyżurny, wykona badanie na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu lub wezwie policję.

 

38.  Obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu w pokojach, zgodnie z ustawą o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych z dnia 9 listopada 1995 r. /Dz.U. z 1996 r. Nr 10, poz. 55 z późn. zm./  Art. 13 ust. 2  ustawy stanowi: Kto pali wyroby tytoniowe w miejscach objętych zakazami, podlega karze grzywny do 500 zł. Postępowanie jest prowadzone w trybie przepisów o postępowaniu w sprawach o wykroczenia.

 

39.  Obowiązuje bezwzględny  zakaz wynoszenia porcelany i sztućców ze stołówki.

 

40.  Pokoje pacjentów wyposażone są w filiżanki/szklanki, łyżeczkę, czajnik, radio. 

 

41.  Pacjent zobowiązany jest do przestrzegania czystości i ustalonego porządku na terenie uzdrowiska.

 

42.  Pacjent odpowiada materialnie za wyrządzone przez siebie szkody w inwentarzu i urządzeniach w uzdrowisku. Kara pieniężna za zniszczenie, uszkodzenie lub zagubienie ręczników frotte stanowi odpowiednio: za ręcznik mały 20,00zł/szt ; za ręcznik duży 30,00zł/szt

           Przy wyjeździe pacjenta, pokoje wizytowane są przez wyznaczonych pracowników.

 

43.  Na tablicy informacyjnej widnieje wykaz osób odpowiedzialnych za sprawy administracyjne i medyczne.

 

44.  Pacjent po przyjeździe winien zapoznać się z niniejszym regulaminem oraz dodatkowymi informacjami dotyczącymi jego pobytu, zamieszczonymi w instrukcjach p/pożarowych, planach ewakuacyjnych itp. i ich przestrzeganiu.

 

Świeradów-Zdrój; 12 stycznia 2016r.

Polska Grupa Uzdrowisk Polska Grupa Uzdrowisk